Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


 

Często zadawane pytania (FAQ)Często zadawane pytania (FAQ)
Jaki jest koszt uzyskania świadectwa?

Koszt wystawienia uniwersalnego świadectwa pochodzenia wynosi: 75 zł dla towarów wysyłanych poza teren Unii Europejskiej, a 92,25 zł (75 zł + 23%VAT) w przypadku towarów wysyłanych w ramach Unii Europejskiej. Pozostałe kwoty opłat zawarte są w Cenniku.

Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie świadectwa pochodzenia?

Świadectwo pochodzenia towaru jest wystawiane natychmiast po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia oraz kompletnej dokumentacji potwierdzającej pochodzenie towaru. W przypadku osobistego pobrania blankietów świadectwa pochodzenia z siedziby Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie do wniosku należy dołączyć wypełniony komplet druków świadectwa pochodzenia (oryginał i dwie kopie). Informacje na temat jakie dokumenty należy dostarczyć znajdują się na stronie www.iph.rzeszow.pl

Gdzie znaleźć kod taryfy celnej?

Kodu taryfy celnej towaru należy poszukiwać na stronie ISZTAR
http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/browsetariff_PL?Year=&Month=&Day=

Czy można ubiegać się o świadectwo do kraju Unii Europejskiej?

Tak, ale w uzasadnionych przypadkach.

Jakie dokumenty dostarczyć w celu uzyskania świadectwa pochodzenia?

W celu uzyskania świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru zależne m.in. od rodzaju towaru, sposobu i miejsca jego wytworzenia. Więcej w zakładce ‘Rodzaje załączników do Wniosku o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia” na stronie www.iph.rzeszow.pl

Kto może podpisać wniosek i inne oświadczenia wnioskodawcy?

Dokumenty wnioskodawcy, w tym wniosek, oświadczenia i inne załączniki do wniosku, podpisują osoby upoważnione wymienione w dokumentach rejestracyjnych firmy zgodnie ze sposobem reprezentacji, np. członkowie zarządu, właściciele lub pełnomocnicy powołani przez wymienione osoby po dostarczeniu pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa należy pamiętać o konieczności wniesienia opłaty skarbowej. Wzory podpisów osób podpisujących są weryfikowane z ich wzorami podpisów dostarczonymi do Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

Czy w celu uzyskania świadectwa konieczne jest osobiste stawiennictwo przedstawiciela firmy?

Nie. Należy zapoznać się z treścią zakładki „Krok po kroku” na stronie www.iph.rzeszow.pl, a w przypadku wątpliwości postępować zgodnie z instrukcjami przedstawiciela Izby, aby dostarczyć korespondencyjnie właściwe dokumenty rejestracyjne, wzory podpisów i dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wystawienie świadectwa pochodzenia.

Jak potwierdzić wzór podpisu osoby upoważnionej?

Wzór podpisu osoby upoważnionej, która będzie podpisywała wniosek i inne oświadczenia można potwierdzić: notarialnie na stosownym formularzu, przedstawiając oryginalną kopię karty bankowej, na której pracownik bankowy potwierdził tożsamość i wzór podpisu osoby, zgłaszając się osobiście do KIG BLCA, gdzie wzór podpisu zostanie nieodpłatnie potwierdzony po okazaniu dokumentu tożsamości.

Co zrobić aby uzyskać duplikat świadectwa pochodzenia?

Dopuszczalne jest wystawienie duplikatu świadectwa pochodzenia w uzasadnionych przypadkach np. kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginalnego świadectwa pochodzenia. Wystawia się jeden duplikat danego dokumentu pochodzenia. W celu uzyskania duplikatu świadectwa pochodzenia należy dostarczyć wypełniony druk świadectwa pochodzenia, wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawierający podanie przyczyny ubiegania się o wystawienie duplikatu. Dodatkowo, oprócz wymaganych dokumentów, należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru. W przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w na druku świadectwa w polu nr 6 „Uwagi” należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

Czy można uzyskać świadectwo pochodzenia już po wysyłce towaru?

Tak. W takim przypadku można ubiegać się o wystawienie świadectwa pochodzenia w trybie retrospektywnym. Dodatkowo, oprócz wymaganych dokumentów, należy dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru. Podobnie jak w przypadku duplikatów, przepisy RWKC nie regulują kwestii wystawiania świadectw uniwersalnych w procedurze retrospektywnej. Niemniej jednak dopuszczalne jest retrospektywne wystawienie świadectwa pochodzenia po dokonaniu wywozu towarów, jeśli takie świadectwo nie zostało wystawione w momencie wywozu.

Czy świadectwo wystawia się na poszczególne towary czy na partię towaru?

Świadectwo pochodzenia wystawia się albo na określony towar albo na partię towaru obejmującą różne towary będące przedmiotem eksportu. Jeżeli wysyłka jest realizowana przy wykorzystaniu różnych środków transportu, świadectwo pochodzenia powinno być wystawione na każdą partię towaru oddzielnie.

Kto może ubiegać się o świadectwo pochodzenia?

O wystawienie świadectwa pochodzenia może ubiegać się jedynie firma eksportująca, wnioskująca bezpośrednio lub przez upoważnioną osobę – pełnomocnika. Zwykle o wystawienie świadectwa ubiegają się polskie firmy, ale z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskie wnioskodawcami mogą być firmy unijne, reprezentowane przez polskich partnerów. W obu przypadkach firmy i reprezentujące je osoby muszą być uwierzytelnione. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Uwierzytelnienie eksportera na stronie www.iph.rzeszow.pl. Nie wystawia się świadectw pochodzenia dla eksporterów spoza Unii Europejskiej.

Jakie informacje wpisać na świadectwie pochodzenia?

Na uniwersalnym świadectwie pochodzenia należy obowiązkowo wpisać:

dane adresowe wnioskodawcy/eksportera,
dane adresowe odbiorcy/importera,
pochodzenie towaru,
nazwę i rodzaj towaru oraz jego ilość lub wagę.
Oprócz obowiązkowych danych na świadectwie pochodzenia powinny znaleźć się informacje wymagane przez importera np. szczegółowy opis towaru, jego pakowania, nazwę producenta, środek transportu. Jeżeli świadectwo jest wystawiane po dokonaniu wysyłki należy wpisać na druku świadectwa w polu nr 6 „Uwagi” Issued retrospectively”, a w przypadku wnioskowania o wystawienia duplikatu w polu nr należy wpisać „Duplicate of Certificate of origin no dated ……”.

Co w przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury?

W przypadku rezygnacji z ubiegania się o świadectwo pochodzenia po uruchomieniu procedury eksporter zostanie obciążony kosztami czynności związanych z uruchomieniem procedury wystawienia świadectwa pochodzenia zgodnie z Cennikiem.

 

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl