Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


 

Wnioskowanie
 


Wnioskowanie
Przedsiębiorca występujący po raz pierwszy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie o wystawienie świadectwa pochodzenia, przedstawiania dokumenty rejestracyjne firmy oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentantów (więcej informacji: uwierzytelnianie eksportera)

Eksporter wypełnia wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularz świadectwa (oryginał i kopie) zgodny ze wzorem z zał. 1 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, zgodnie z opisem pól i przypisami, a następnie składa je wraz z załącznikami w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania i stanowi komplet składający się z wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularza świadectwa (oryginał i 2 kopie), opatrzonych tym samym numerem seryjnym poprzedzonym odpowiednio identyfikatorem PL/KIG/AA

W związku z tym formularz nie może być złożony w formie wydruku lub kserokopii.

Uwaga: KIG wystawia świadectwa pochodzenia tylko i wyłącznie na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG/AA … pobranym przez eksportera z KIG.

Nie stosuje się formularzy używanych przez organy celne o identyfikatorze PL/MF.

Eksporter składa również w Krajowej Izbie Gospodarczej oświadczenie o prawdziwości i aktualności przedłożonych danych i odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy OŚWIADCZENIE oswiadczenie-eksportera-formularz.

 

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl