Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


 

Procedura wystawiania świadectw pochodzenia


Procedura wystawiania świadectw pochodzenia
Po potwierdzeniu prawidłowości wypełnienia przez eksportera formularzy wniosku oraz świadectwa w świetle załączonych dokumentów oraz po przedłożeniu przez eksportera dowodu wniesienia opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie wystawia świadectwa pochodzenia.

Eksporter otrzymuje oryginał i kopię świadectwa pochodzenia. Na wniosek eksportera mogą zostać wystawione dodatkowe kopie świadectwa pochodzenia po kosztach wskazanych w Cenniku.

Świadectwo pochodzenia może, w drodze wyjątku, zostać wystawione przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie po wywozie towarów, do których się odnosi, gdy nie zostało wystawione w chwili wywozu z powodu błędów, nieumyślnych pominięć lub szczególnych okoliczności.

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa pochodzenia, na wniosek eksportera, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie wystawia duplikat na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Izby. Na wystawionym w ten sposób duplikacie, w polu 5, umieszczany jest napis „Duplikat” oraz data wystawienia i numer seryjny oryginału świadectwa.

Świadectwa pochodzenia poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej. Ze względu na wymogi wymiany handlowej, mogą one także zaświadczać, że towary pochodzą z określonego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednakże jeżeli warunki art.60 ust. 2 UKC spełnione są jedynie w wyniku szeregu czynności lub procesów przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, towary mogą być uznane jedynie za posiadające pochodzenie unijne.

Świadectwa pochodzenia mogą poświadczać, że towary pochodzą z kraju trzeciego, na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego wcześniej.

W przypadku otrzymania od zagranicznych organów celnych wniosku o weryfikację świadectwa pochodzenia weryfikację tę przeprowadza Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie nie dokonuje poświadczania zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii świadectwa pochodzenia.Kontakt do biura:
Ryszard Kisała
Paulina Dobrzańska
Mateusz Borowiec

tel. 17 854 90 50 

 

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl