Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


 

Rodzaje załączników


Rodzaje załączników do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia
Załącznikami do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we wniosku w tym w szczególności:

Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru
• Faktura zakupu surowców,
• Faktura eksportowa lub faktura proforma,
• Świadectwo jakości,
• Dokument potwierdzający pochodzenie surowców,
• Specyfikacja,
• Kontrakt,
• Opis procesu technologicznego lub etapów produkcji,
• List przewozowy,
• Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru,
• Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów.

Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru:
• Faktura zakupu towaru,
• Faktura eksportowa lub faktura proforma,
• Oświadczenie producenta dotyczące pochodzenia towaru,
• Dokument importowy,
• Pierwotny dowód pochodzenia,
• Kontrakt,
• Trwałe oznaczenie kraju pochodzenia np. na tabliczce znamionowej, zdjęcia,
• Świadectwo jakości,
• Oświadczenie o nie dokonywaniu zmian na towarze,
• List przewozowy,
• Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów,
• W przypadku samochodów: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji.

W przypadku ubiegania się o wystawienie świadectw pochodzenia przy powtarzającym się wywozie towarów identycznych jak towary, dla których wcześniej został wystawiony dowód pochodzenia przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie, można odstąpić od wymogu każdorazowego składania dokumentów wymienionych jak wyżej, pod warunkiem załączenia przez eksportera do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oświadczenia, że przedmiotem wywozu są towary identyczne jak towary objęte wcześniejszym dowodem pochodzenia (numer świadectwa, data wystawienia) wraz z informacją, że w załącznikach do tego wniosku znajduje się kompletna dokumentacja uzasadniająca pochodzenie towaru.

Dokumenty dodatkowe

Dokumenty wskazane powyżej, jako załączniki do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia nie stanowią wykazu zamkniętego. Stosownie do art. 61 UKC Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie może zażądać dodatkowego dowodu w celu upewnienia się, że deklarowane przez eksportera pochodzenie odpowiada regułom określonym odpowiednimi przepisami unijnymi.Kontakt do biura:
Ryszard Kisała
Paulina Dobrzańska
Mateusz Borowiec

tel. 17 854 90 50 

 

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl