Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne


 

Podstawa prawnaPodstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269 z dnia 9.10.2013 r. oraz Dziennik Urzędowy UE L 287 z 29.10.2013 r.) art. 61 ust.3.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 28 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz.1228).

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) art. 12 ust. 4 pkt. 5.

Reguły pochodzenia zamieszczone w bazie elektronicznej Komisji Europejskiej (dostępne na stronie DG TAXUD) służące do ustalania pochodzenia towarów:
ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

Reguły te nie są prawnie wiążące, ale stanowią wytyczne do interpretacji art.60 UKC. Stanowią one kryteria uznania przetworzeń i obróbek przeprowadzanych na materiałach niepochodzących za wystarczające dla nadania pochodzenia wytworzonym produktom.Kontakt do biura:
Ryszard Kisała
Paulina Dobrzańska
Mateusz Borowiec

tel. 17 854 90 50 

 

 
Zobacz
IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl