Strona główna | O Izbie | Członkowie | Szkolenia i Seminaria | | |
Menu główne 

Galeria

Naszym zdaniem

LICZNIK ODWIEDZIN
  Na bloga liczniki

Fundusze Europejskie, aktualne nabory wniosków


 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach RPO WP 2014-2020,
Oś priorytetowa I: Konkurencyja i innowacyjna gospodarka,
działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ projektu: Infrastruktura B+R
Nabór wniosków trwa od 30.04.2020 do 28.08.2020
więcej.......

HARMONOGRAM 2020

naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

więcej.......

HARMONOGRAM 2019

naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok

więcej.......

HARMONOGRAM 2016

 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok

więcej.......

HARMONOGRAM 2016
naborów wniosków PARP

więcej.......

HARMONOGRAM 2016
naborów wniosków NCBiR

więcej.......HARMONOGRAM 2016
naborów wniosków Ministerstwo Cyfryzacji

więcej.......

Fundusze Europejskie, aktualne nabory wniosków

POWER

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Termin naboru: 01.04.2016r. – 08.04.2016r.

https://www.power.gov.pl/nabory/43-wspolpraca-ponadnarodowa-1/

RPO WP

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

Termin naboru: 19.01.2016r. – 31.03.2016r.

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp/

INTELIGENTNY ROZWÓJ

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków 16.08.2016 do 30.09.2016

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-5122016-innotabor/

 

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin naboru wniosków 28.07.2016 do 30.09.2016

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

 

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na finansowanie projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Pilotaż ScaleUp

Termin naboru wniosków 15.07.2016 do 15.09.2016

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-scaleup

 

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

Termin naboru wniosków 18.07.2016 do 20.01.2017

http://poir.parp.gov.pl/ochrona-wlasnosci-przemyslowej/poddzialanie-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej

 

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Termin naboru wniosków 06.06.2016 do 30.01.2017

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r


INTELIGENTNY ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w etapie I konkursu nr 2/1.1.1/2016 od 01.06.2016r. do 30.06.2016r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Termin naboru wniosków 01.06.2016 do 30.12.2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112016/

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru wniosków  01.06.2016 do 15.09.2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122016innostal/

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin naboru: 18.01.2016r. – 18.03.2016r.

https://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp/

 
INTELIGENTNY ROZWÓJ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin naboru:  12.01.2016 do 31.03.2016r.

https://www.poir.gov.pl/nabory/31-finansowanie-innowacyjnej-dzialalnosci-msp-z-wykorzystaniem-kapitalu-podwyzszonego-ryzyka-315-wsparcie-msp-w-dostepie-do-rynku-kapitalowego-4-stock/

 
INTELIGENTNY ROZWÓJ

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Termin naboru: 07.01.2016 do 29.02.2016

https://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-112-prace-br-zwiazane-z-wytworzeniem-instalacji-pilotazowejdemonstracyjnej/

 
INTELIGENTNY ROZWÓJ

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin naboru: 07.12.2015 do 29.01.2016

https://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne/  
Zobacz

   

IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w RZESZOWIE
ul. Słowackiego 24/Vp
35-060 Rzeszów
Telefon: +48(17) 8549049; 8549050; 8549051
Fax: +48(17) 8549049; 8549051
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl